Fiování

FIE - Feuerstein instrumental enrichement (Feuersteinovo instrumentální obohacování)

Metoda je určena všem, kteří na sobě chtějí pracovat.


Hlavní cíl Instrumentálního obohacování: “...rozšiřovat kapacitu lidského organismu stávat se
modifikovatelným prostřednictvím přímého vystavení podnětům a zážitkům z okolního prostředí,
které člověku poskytují životní události, formální i neformální učební příležitosti.“
(Feuerstein et al 1980)

Díky metodě zjistíte, že:

 • dělat chyby není chyba
 • ne výkon, ale cesta je důležitá
 • je dobré naslouchat a respektovat myšlenky ostatních
 • můžete získat vnitřní motivaci a sebedůvěru
 • se můžete stát pozornějšími
 • můžete efektivněji řešit problémy
 • zvládnete být otevřený změnám a adaptovat se na ně
 • umíte obhájit svůj názor
 • umíte klást otázky a vyhledávat souvislosti
 • přemýšlíte a víte jak

Metoda je vhodná úplně pro všechny:

 • nadaní studenti
 • žáci s poruchami učení
 • všichni, kteří se připravují ke zkouškám (přijímačky, maturita…)
 • dospělí
 • senioři
 • příliš impulzivní, ale i příliš bojácní...
 • lidé s poškozením mozku

Standartní řada FIE obsahuje 14 instrumentů (sad pracovních listů) (tučně jsou označené instrumenty, se kterými již mohu pracovat)

 1. Uspořádání bodů
 2. Porovnávání
 3. Analytické vnímání
 4. Orientace v prostoru I.
 5. Kategorizace
 6. Ilustrace
 7. Instrukce
 8. Vztahy v čase
 9. Rodinné vztahy
 10. Číselné řady
 11. Sylogismy
 12. Orientace v prostoru II
 13. Tranzitivní relace
 14. Vzory ze šablon

Základní řada FIE obsahuje 11 instrumentů (sad pracovních listů) - tato řada je určena dětem od
3 do 8 let, dětem se specifickými potřebami učení, lidem s mentálními poruchami apod.

 1. Uspořádání bodů – základní
 2. Orientace v prostoru – základní
 3. Urči emoci
 4. Od jednotky ke skupině
 5. Porovnej a odhal absurdity A a B
 6. Od empatie k činnosti
 7. Zaměření pozornosti na tři zdroje učení
 8. Poznejte a určete
 9. Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete
 10. Přemýšlejte, abyste uměli předcházet násilí
 11. Porovnej a odhal absurdity – 2. stupeň

Pracovní listy jednotlivých instrumentů jsou univerzální, nezávislé na kulturním prostředí, znalostech,
vědomostech či schopnostech daného člověka.

Prací na pracovním listu provází tzv. „zprostředkovatel“, který pomocí promyšlených otázek provádí
klienta pracovními listy a dbá na to, aby práce skončila tak, že klient zažije úspěch. Role zprostředkovatele je
nehodnotící. Při práci se respektuje názor a prožitek každého jednotlivce.

Pracovní listy jsou koncipovány tak, že při jejich vyplňování prožíváme různé situace a emoce, které se následně
přenáší do uvědomování si stejných situací v reálném životě během tzv. přemosťování. Díky tomu si
uvědomujeme, jak přemýšlíme a formuje to naše jednání v každodenních situacích.

Na požádání provádím „ochutnávkové“ hodiny, při kterých máte možnost se s metodou lépe seznámit.

Metodu FIE vytvořil Prof. Reuven Feuerstein při práci s dětmi zasaženými prožitky z 2. světové války či jinak deprivovanými jedinci. Na základě této práce vytvořil univerzální metodu, která učí jedince přemýšlet, aniž by byl zatížen potřebou konkrétních znalostí. Feuersteinův institut sídlí v Izraeli a koordinuje práci s metodou po celém světě.